Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, tuy nhiên đối với cổ đông sáng lập thì pháp luật đưa ra một số quy định riêng về việc chuyển nhượng chuyển cổ phần như sau:

Đối với cổ phần phổ thông:

– Được tự do chuyển nhượng cổ phần nếu từ 03 năm trở lên kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Nếu vẫn trong thời hạn 03 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì quyền chuyển nhượng sẽ bị hạn chế, cụ thể:

a. Cổ đông sáng lập chỉ được quyền chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác;

b. Đối với người không phải là cổ đông sáng lập thì chỉ được chuyển nhượng cổ phần nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: Quyết định / Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đối với cổ phần ưu đãi:

Cổ phần ưu đãi cổ tức:  được tự do chuyển nhượng.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại: được tự do chuyển nhượng.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được tự do chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Người nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông sáng lập sẽ trở thành cổ đông phổ thông, không đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin cổ đông trong Sổ quản lý cổ đông của công ty.

Xem chi tiết: Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần 

Trách Nhiệm Thuế TNCN

Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ phát sinh trách nhiệm về thuế thu nhập cá nhân, do đó, cổ đông chuyển nhượng có thể tự thực hiện hoặc ủy quyền cho công ty khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng đó.

Lệ phí nhà nước

(Chi tiết xem tại đây)

Trên đây là những thông tin chi tiết về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply