Thủ tục đổi tên Hợp tác xã

Khi đổi tên, hợp tác xã gửi thông báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

Nội dung thông báo

bao gồm:

a) Tên hiện tại của hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;

c) Tên dự kiến thay đổi;

d) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đổi tên hợp tác xã.

Để nhanh chóng và chính xác Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty của dịch vụ kế toán Gtax.

Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận và thực hiện đăng ký đổi tên cho hợp tác xã trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), nếu tên dự kiến thay đổi của hợp tác xã không trái với quy định về đặt tên hợp tác xã.

Trường hợp tên của hợp tác xã trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của hợp tác xã đã đăng ký thì trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho hợp tác xã biết, đồng thời hướng dẫn hợp tác xã chọn tên khác. Sau khi hợp tác xã thực hiện đúng các yêu cầu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi tên cho hợp tác xã.

Việc thay đổi tên của hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã.

Leave a Reply