Những vướng mắc thường gặp trong Kế toán -Thuế

Trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến kế toán – Thuế dù đã có các nghị định hay thông tư hướng dẫn thi hành nhưng trong thực tế xảy ra rất nhiều tình huống gây khó khăn cho kế toán khi thực hiện, hạch toán. Kế toán Gtax tổng hợp những vướng mắc thường gặp trong lĩnh vực Thuế – Kế toán để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Vướng mắc thường gặp trong Kế toán -Thuế

Hoá đơn điện tử

Vấn đề vướng mắc: Ngày trên hóa đơn và ngày ký hóa đơn điện tử khác nhau có được cơ quan thuế chấp nhận không?

 • Căn cứ Điều 8 Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:
 • Về nguyên tắc tại thời điểm lập hóa đơn điện tử bên bán phải thiết lập đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC.
 • Trường hợp Công ty nhận hóa đơn đầu vào có ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn khác nhau nhưng có đầy đủ các hồ sơ để chứng minh về việc mua hàng hóa, dịch vụ và thời điểm bàn giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì các hóa đơn này là căn cứ để kê khai thuế.
Những vướng mắc thường gặp trong Kế toán -Thuế
Những vướng mắc thường gặp trong Kế toán -Thuế

Phát hành hoá đơn

Vấn đề gặp phải: Có bắt buộc phải thể hiện ngày phát hành hóa đơn trên phần chữ ký của người bán hay không?

Căn cứ Điều 6 của Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).”

Như vậy, tiêu thức ngày lập hóa đơn điện tử là chỉ tiêu bắt buộc phải có.

Chi phí lương của lao động nước ngoài

Hỏi: Công ty tôi đang trả tiền thuê nhà cho 2 lao động nước ngoài. Bây giờ tôi muốn đưa khoản chi phí này vào chi phí hợp lý được trừ thì cần phải có đầy đủ yêu cầu gì về chứng từ?

Theo quy định, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, muốn đưa chi phí này vào chi phí được trừ, công ty cần:

 • Có hợp đồng lao động với người lao động đó ghi rõ về khoản trả tiền thay này.
 • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật:
  • Hợp đồng thuê nhà giữa công ty và chủ nhà.
  • Chứng từ trả tiền thuê nhà.
  • Chứng từ nộp thuế thay cho chủ nhà (nếu trong hợp đồng thuê nhà quy định công ty đóng thuế thay cho chủ nhà).

Hoàn thuế TNCN

Hỏi: Cho tôi hỏi hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm những gì?

 • Hoàn thuế được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Bản photo chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
 • Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Quyết toán thuế TNDN

Vấn đề gặp phải: Công ty tôi chuyển dự định địa điểm kinh doanh từ tỉnh này sang một tỉnh khác đầu năm 2018, như vậy trong năm 2017 công ty tôi phải quyết toán thuế TNDN ở đâu?

 • Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì:
  • Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
  • Căn cứ tiết a1, Điểm a, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Vậy nên, nếu doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở thì sẽ quyết toán thuế ở nơi có trụ sở chính hiện tại và thực hiện quyết toán thuế năm đối với thuế TNDN bình thường.

Những vướng mắc thường gặp trong Kế toán -Thuế
Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Kê khai và nộp thuế

Vấn đề thắc mắc: Công ty tôi mới thành lập từ tháng 11, nhưng chưa đi vào hoạt động. Vậy về thuế công ty tôi sẽ phải kê khai thế nào?

Doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh thì cần thực hiện các thủ tục thuế sau:

Thứ nhất, kê khai và nộp lệ phí môn bài

Căn cứ tiết a.3, Điểm a, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thì trong trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm.

Thứ hai, thông báo tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

 • Nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau đây thì doanh nghiệp có thể tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:
  • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
  • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC:

 • Để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, thì doanh nghiệp sử dụng Tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT; hoặc, Tờ khai thuế GTGT số 02/GTGT nếu có dự án đầu tư nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong kỳ khai thuế GTGT đầu tiên.

Tham khảo: Doanh nghiệp mới được phép đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Thứ ba, thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu

Căn cứ Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

 • Các doanh nghiệp áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là đối tượng được đặt in hóa đơn giá trị gia tăng để sử dụng.

Cho nên, doanh nghiệp mới thành lập nếu đủ điều kiện tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; thì, gửi văn bản Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

Cập nhật:

 • Ngày 19/10/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nghị định này qui định việc quản lý, sử dụng hóa đơn; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. 
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022.

Thuế GTGT của Chi nhánh

Vướng mác: Xin cho tôi hỏi trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh thì sẽ thực hiện như thế nào?

* Trường hợp chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ kê khai thuế GTGT cho cả chi nhánh.

Nhưng nếu chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra và có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

* Trường hợp chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với doanh nghiệp:

Nếu chi nhánh trực tiếp bán hàng, có phát sinh doanh thu và hạch toán độc lập thì chi nhánh sẽ thực hiện khai, nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý cấp trên trực tiếp của chi nhánh.

Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Lưu ý đối với doanh nghiệp khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

 • Nếu chi nhánh có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh. Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho doanh nghiệp thì phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh.
 • Nếu chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán thì doanh nghiệp thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho chi nhánh.

Thời điểm Kê khai thuế

Hỏi: Khi nào mình mới bắt đầu khai thuế? Khi có doanh thu mình mới khai thuế có đúng không?

 • Thủ tục kê khai và nộp lệ phí môn bài được thực hiện trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mà không tính đến vấn đề có doanh thu hay chưa.
 • Đối với thuế GTGT thì tùy thuộc vào doanh nghiệp, anh/chị thuộc phương pháp tính thuế trực tiếp hay khấu trừ và thời gian thực hiện kê khai thuế doanh nghiệp của anh/chị thực hiện, không phải chỉ có doanh thu thì mới kê khai thuế.

Quyết toán thuế TNCN

Vướng mắc: Công ty tôi có một người lao động đã nghỉ việc từ tháng 03/2019, nay anh ấy nhờ công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân hộ và cam kết trong năm chỉ có thu nhập duy nhất là từ công ty. Vậy công ty tôi có thực hiện quyết toán thay cho anh ấy được không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

 1. Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.
 2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 3. Cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì doanh nghiệp mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Như vậy,

 • người lao động ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay phải thực tế đang làm việc tại doanh nghiệp đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế.
 • Trong trường hợp này, người lao động đã nghỉ việc từ tháng 3 nhưng đến nay mới ủy quyền cho công ty quyết toán thuế là không phù hợp với quy định của pháp luật.
Những vướng mắc thường gặp trong Kế toán -Thuế
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay

Tự quyết toán thuế TNCN

Vấn đề: Hiện nay, khi người lao động tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế, Công ty chi trả thu nhập có bắt buộc phải cấp Thư xác nhận thu nhập không hay chỉ cần cấp Biên lai khấu trừ thuế TNCN?

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN;
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc;
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có);
 • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

* Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Cá nhân tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN khi nộp cho cơ quan thuế.

Quyết toán thuế GTGT năm

Vấn đề thường hay gặp phải:

 • Dòng thuế phải nộp ghi tổng số thuế đầu ra, và dòng thuế đã nộp ghi tổng thuế GTGT đầu vào.
 • Dòng thuế đã nộp năm quyết toán : Ghi sai là số đã nộp cho năm báo cáo (bao gồm cả thuế đã nộp vào tháng 1 năm sau nộp cho tháng 12 năm trước). Đúng ra là số đã thực nộp trong năm báo cáo (bao gồm những chứng từ nộp từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm báo cáo, không phân biệt nộp cho năm báo cáo hay truy nộp cho các năm trước).

Hồ sơ báo cáo quyết toán thuế

Vấn đề thường hay gặp phải:

 • Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ. – Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.
 • Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).
 • Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.

Nộp thuế

Vấn đề thường hay gặp phải:

 1. Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền ( Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp );
 2. Không nắm rõ các qui định về thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn, bị cơ quan thuế nhắc nộp và bị phạt nộp chậm.
 3. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước : Không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền, thiếu quan tâm ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (cấp, chương, loại, khoản, muc, tiểu mục) để ghi cho đúng.
 4. Khi phát sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường) đã không lập tờ khai nộp cho cơ quan thuế.

Bên cạnh đó bạn cũng nên tham khảo thêm nội dung “Những sai sót thường gặp trong hạch toán kế toán

Để tránh những sai sót thường gặp trong hoạt động kế toán và kê khai thuế, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói & quyết toán thuế của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN GTAX

 • Trụ sở: Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN1: Tầng trệt, Toà nhà Rosana, 60  Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN2: P.805, Khu B, Toà Nhà IndoChina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • TEL: (028) 2221 6789
 • WEB: https://gtax.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ketoangtax/

Leave a Reply