Doanh nghiệp muốn vận hành tốt cần có những người điều hành, quản lý. Vậy theo Luật Doanh nghiệp 2014, từng loại công ty sẽ có những chức danh nào?