Chi nhánh doanh nghiệp được chọn đóng BHXH, BHYT tại công ty mẹ

Đây là nội dung tại Quyết định 888/QĐ-BHXH, hiệu lực từ ngày 1/7/2018, sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Cụ thể:

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2018 quy định:

Điều 7. Phương thức đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

….

3. Đóng theo địa bàn…….

3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

Nay sửa thành:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 khoản 3 Điều 7 như sau:

“3.2 Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ

Như vậy, theo quy định mới này thì các chi nhánh doanh nghiệp sẽ được lựa chọn phương thức đóng theo địa bàn chi nhánh hoạt động hoặc đóng tại công ty mẹ.

Leave a Reply