Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Để trả lời cho câu hỏi về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng hiện nay, Gtax xin chia sẻ và trả lời như sau. Doanh nghiệp KHÔNG phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp: 

Các khoản tiền bồi thường

Các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

boi thuong
Các khoản thu về bồi thường bằng tiền sẽ không phải kê khai nộp thuế

Khi nhận được các khoản thu từ các nguồn này thì doanh nghiệp có trách nhiệm lập các chứng từ thu theo quy định, còn đối với doanh nghiệp chi tiền thì phải căn cứ vào mục đích chi, từ đó lập chứng từ chi tiền tương ứng đối với các khoản chi trên.

Cũng mang bản chất tương tự đó, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp sau:

 • Bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ: doanh nghiệp bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ bình thường; doanh nghiệp nhận bồi thường thì phải kê khai, khấu trừ theo quy định.
 • Nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân (như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo, …): doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, cụ thể đối với các trường hợp:

 • Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế)
 • Quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại
 • Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài
 • Đào tạo
 • Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Ví dụ:

Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2018, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.

Các trường hợp phải nộp thuế giá trị gia tăng
Các trường hợp phải nộp thuế giá trị gia tăng

Bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến 

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại

Doanh nghiệp bán vẫn xuất hóa đơn GTGT, nhưng trên hóa đơn, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Trường hợp bán các sản phẩm nêu trên cho cá nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai nộp thuế với mức thuế suất là 5%. 

Ví dụ: Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty XNK C. Còn nếu Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho người tiêu dùng thì kê khai, nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5%

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Điều chuyển tài sản cố định

Điều chuyển tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn

Điều chuyển tài sản cố định đang sử dụng
Điều chuyển tài sản cố định đang sử dụng

Đối với tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT.

Trong trường hợp này, cở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặcLệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Ngoài các trường hợp trên thì doanh nghiệp cũng không phải kê khai và nộp thuế trong các trường hợp sau:

 • Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp: Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
 • Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Nếu các đơn vị hạch toán này độc lập với nhau hoặc mỗi đơn vị thành viên đều có tư cách pháp nhân đầy đủ thì phải xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế gía trị gia tăng theo quy định, trừ tài sản điều chuyển thuộc trường hợp 5 nêu trên. 

 • Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.
 • Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.
 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm. 
 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.
 • Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại: Khi doanh nghiệp bán hàng hóa bị trả lại trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định
 • Nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước: Các khoản thù lao này được thu từ hoạt động: thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp 1, 3, 4 nêu trên được khấu trừ toàn bộ.

Trên đây là những chia sẻ về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Kế toán Gtax khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi để luôn luôn được tư vấn về các chính sách và thủ tục pháp lý tốt nhất. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN GTAX

 • Trụ sở: Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN1: Tầng trệt, Toà nhà Rosana, 60  Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN2: P.805, Khu B, Toà Nhà IndoChina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • TEL: (028) 2221 6789
 • WEB: https://gtax.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ketoangtax/

Leave a Reply