STT

DANH MỤC VĂN BẢN

DOWNLOAD TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ KINH DOANH
1 Luật doanh nghiệp 2003. Tải về máy
2 Luật doanh nghiệp 2005. Tải về máy
3 Luật hợp tác xã. Tải về máy
4 Nghị định 87.2005.ND-CP Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Tải về máy
5 Nghị định 88.2006.ND-CP đăng ký kinh doanh. Tải về máy
6 Nghị định 177.2004.ND-CP của chính phủ QĐ chi tiết một số điều cuat luật HTX năm 2003. Tải về máy
7 Nghị định 180.2004.ND-CP Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Cty nhà nước. Tải về máy
8 Quyết định 10.2007.QD-TT 23.01.2007 về Ban hành hệ thống nghành kinh tế VN.  Tải về máy
9 TT 05.2005.TT-BKH 15.12.2005 HD QĐ tại NĐ 87.2005.ND-CP 11.7.2005 của CP về ĐKKD HTX.  Tải về máy
10 TT 86.2003.TT-BTC HD mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các CTy CP.  Tải về máy
11 TTLT 07.2001.TTLT.BKH-TCTK 1.11.2001 HD ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong ĐKKD.  Tải về máy
12 Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007 – Ngành nghề trong kinh doanh.  Tải về máy