Hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đây là cơ sở để đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, dựa vào đó, doanh nghiệp có thể dự liệu, phòng tránh trước các sự cố có thể xảy ra, cũng như chuẩn bị công tác tự kiểm tra an toàn lao động, xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

Khi lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, doanh nghiệp phải lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Tham khảo mẫu: Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên các căn cứ:

– Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. 

– Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước;

– Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

– Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.

Khi lập kế hoạch này thì doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau:

1. Xác định cụ thể mục đích, đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện cho việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động;

2. Lựa chọn phương pháp nhận diện, phân tích nguy cơ và tác hại các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

3. Phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất (nếu có) và cá nhân trong cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Dự kiến kinh phí thực hiện.

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ;

– Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;

– Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

– Chăm sóc sức khỏe người lao động;

– Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì doanh nghiệp phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.