Hỏi: Cách thức tính lương khi làm thêm giờ vào ban ngày?

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau: 

Làm thêm giờ vào ban ngày là việc người lao động làm thêm giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Đồng thời, trong cùng một ngày, nếu người lao động vừa có thời giờ làm thêm vào ban đêm, vừa có thời giờ làm thêm vào ban ngày; thì, tiền lương làm thêm giờ phải được tính tương ứng với từng thời giờ đó.

Bạn nên tham khảo nội dung bài viết: Trả lương cho người lao động làm THÊM giờ vào ban đêm.

Tùy vào ngày mà người lao động phát sinh làm thêm giờ mà tiền lương làm thêm giờ của họ được tính theo các công thức tương ứng sau đây:

  1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:
Ngày phát sinh làm thêm giờ Tiền lương làm thêm giờ
Là ngày làm việc bình thường = A x ít nhất 150% x Số giờ làm thêm
Là ngày nghỉ hàng tuần = A x ít nhất 200% x Số giờ làm thêm
Là ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = A x ít nhất 300% x Số giờ làm thêm
Trong đó:

ATiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường và không bao gồm các khoản tiền sau: tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Điều tiên quyết khi doanh nghiệp tính tiền lương làm thêm giờ là xác định được A,

Bạn nên tham khảo: Cách tính tiền lương trong tháng cho người lao động

cụ thể:

Trường hợp trả lương theo tháng thì A được xác định như sau:

A= (Tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng) / (Số giờ thực tế làm việc trong tháng)

Trong đó, Số giờ làm việc trong tháng không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm.

Ví dụ:

Công nhân A có tiền lương hàng tháng theo hợp đồng lao động là 8,000,000 đồng, mỗi tuần làm 06 ngày (nghỉ hàng tuần ngày Chủ nhật), mỗi ngày làm 08 giờ.

Tháng vừa qua A có phát sinh làm thêm giờ vào ban ngày 02 giờ trong 01 ngày làm việc bình thường. Tháng đó có tổng cộng 31 ngày, trong đó có 27 ngày làm việc (do chỉ có 04 ngày Chủ nhật trong tháng).

Số giờ làm việc trong tháng là 27 x 8 = 216 > 208 nên chỉ chọn lấy 208 giờ.

Như vậy, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường để tính tiền lương làm thêm giờ cho A là: 8,000,000 / 208 = 38,461 đồng.

Từ đó, tiền lương làm thêm giờ của A ít nhất bằng (=):

A x 150% x Số giờ làm thêm

= 38,461 x 150% x 2 = 115,383 đồng

Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần thì A được xác định như sau:

A= (Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó) / (Số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần)

Trong đó:

– Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm

– Số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần không quá 08 giờ / ngày; 48 giờ / tuần và không kể số giờ làm thêm.

Ví dụ:

Công nhân A làm việc và được trả lương theo tuần với mức 2,000,000 đồng / tuần, mỗi tuần làm 48 giờ, mỗi ngày làm 08 giờ. Tuần vừa qua, A phát sinh phải làm thêm giờ vào ban ngày 02 giờ trong 01 ngày Chủ nhật – ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường để tính tiền lương làm thêm giờ cho A là: 2,000,000 / 48 = 41,667 đồng.

Từ đó, tiền lương làm thêm giờ của A ít nhất bằng (=):

A x ít nhất 200% x Số giờ làm thêm

= 41,667 x 200% x 2 = 166,668 đồng

  1. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:
Ngày phát sinh làm thêm giờ Tiền lương làm thêm giờ
Là ngày làm việc bình thường = C x ít nhất 150% x Số sản phẩm làm thêm
Là ngày nghỉ hàng tuần = C x ít nhất 200% x Số sản phẩm làm thêm
Là ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = C x ít nhất 300% x Số sản phẩm làm thêm
Trong đó:

CĐơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường và được xác định theo đơn giá mà đôi bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Ví dụ:

Công nhân C làm việc và hưởng lương theo sản phẩm với đơn giá là 20,000 đồng / sản phẩm được hoàn thành. Tháng vừa qua, C có 03 ngày phải làm thêm giờ vào ban ngày, mỗi ngày làm thêm 02 giờ được 20 sản phẩm; trong đó, 02 ngày làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường và có 01 ngày phải làm thêm giờ vào ngày Chủ nhật – ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, giả sử doanh nghiệp chọn các tỷ lệ % đều là tối thiểu; thì, tiền lương làm thêm giờ của C từng ngày được xác định như sau:

– Đối với 02 ngày việc bình thường thì bằng (=):

C x 150% x Số sản phẩm làm thêm

= 20,000 x 150% x 20 = 600,000 đồng / ngày

Tổng tiền lương làm thêm của 02 ngày là 600,000 x 2 = 1,200,000 đồng.

– Đối với ngày Chủ nhật thì bằng (=):

C x 200% x Số sản phẩm làm thêm

= 20,000 x 200% x 20 = 800,000 đồng

Lưu ý:

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, mà ngày đó trùng vào ngày nghỉ hàng tuần; thì, doanh nghiệp tính tiền lương làm thêm giờ theo công thức tương ứng với ngày nghỉ lễ, tết.

Ví dụ:

Công nhân X hưởng lương theo tháng, có phát sinh làm thêm giờ trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 04, mà ngày này lại trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Chủ nhật. Khi đó, doanh nghiệp phải tính trả tiền lương làm thêm giờ cho X theo công thức của ngày phát sinh làm thêm giờ là ngày nghỉ lễ, tết; tức là, bằng (=):

A x ít nhất 300% x Số giờ làm thêm

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần; thì, doanh nghiệp tính tiền lương làm thêm giờ theo công thức tương ứng với ngày nghỉ hằng tuần.

Tiếp tục ví dụ của công nhân X nêu trên:

Do ngày nghỉ lễ 30 tháng 04 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Chủ nhật nên doanh nghiệp bố trí cho người lao động nghỉ bù vào ngày Thứ hai liền sau. Tuy nhiên, X vẫn phát sinh làm thêm giờ trong ngày Thứ hai này. Khi đó, doanh nghiệp phải tính trả tiền lương làm thêm giờ cho X theo công thức của ngày phát sinh làm thêm giờ là ngày nghỉ hàng tuần; tức là, bằng (=):

A x ít nhất 200% x Số giờ làm thêm