Doanh nghiệp phải tổ chức bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp tùy theo quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động tại công ty; cụ thể như sau:

Tham khảo mẫu: “Quyết định bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và “Quyết định tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện:

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp không bố trí được người hoặc không thành lập được bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo quy định trên thì phải thuê các tổ chức có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Dưới 50 người lao động Bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách.
Từ 50 đến dưới 300 người lao động Bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.
Từ 300 đến dưới 1.000 người lao động Bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.
Từ 1.000 người lao động trở lên Phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

Đối với các doanh nghiệp họat động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác:

Dưới 300 người lao động Bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách.
Từ 300 đến dưới 1.000 người lao động Bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.
Trên 1.000 người lao động Phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở doanh nghiệp theo chế độ chuyên trách phải đáp ứng một trong các Điều kiện sau:

  1. Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;
  2. Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;
  3. Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở doanh nghiệp theo chế độ bán chuyên trách phải đáp ứng một trong các Điều kiện sau:

  1. Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật;
  2. Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;
  3. Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.