Tiền trang phục có được trừ khi tính thuế?

Tiền trang phục là một trong những hỗ trợ của doanh nghiệp đối với người lao động (NLĐ) trong quá trình làm việc. Vậy mức chi này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp?  Và khoản tiền này NLĐ có phải chịu thuế Thu nhập cá nhân với khoản chi này không?

Tiền trang phục
Tiền trang phục có được trừ khi tính thuế TNDN?

1. Chi trang phục cho NLĐ bằng tiền

Căn cứ theo quy định tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC  thì các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

”  Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.”

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC về các khoản thu nhập chịu thuế  từ tiền lương, tiền công như sau: 

“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước…”

Và căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC về Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công như sau:

“Đối với tiền trang phục trả cho người lao động không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.”

==> Như vậy, phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động nếu không vượt năm triệu đồng/người/năm thì được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và không phải tính vào thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) của NLĐ với khoản chi trang phục này.

VD : Nếu  công ty chi trang phục bằng tiền mặt là 10 triệu đồng/năm/người thì công ty chỉ được tính vào chi phí được trừ với mức 5 triệu đồng/người/năm khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Còn phần vượt chi theo qui định 5 triệu (10 triệu – 5 triệu) sẽ được tính vào thu nhập tính thuế TNDN của công ty và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ.

b. Chi trang phục cho NLĐ bằng hiện vật

Theo quy định tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, thì nếu doanh nghiệp có chi trang phục cho NLĐ bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

==> Như vậy, có thể hiểu với khoản chi trang phục bằng hiện vật, doanh nghiệp sẽ không bị giới hạn về mức chi nhưng phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng ( như: quyết định chi trang phục, danh sách nhân viên có ký nhận, hóa đơn mua hàng …)

VD : Công ty kế toán Gtax cung cấp vải cho toàn bộ nhân viên hết 100 triệu đồng. Khi đó khoản chi 100 triệu đồng trên sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu có đủ hóa đơn, chứng từ .

c. Chi trang phục cho NLĐ vừa bằng tiền và bằng hiện vật

Tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC  thì nếu doanh nghiệp chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm và chi bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

VD : Công ty kế toán Gtax hiện nay chi trang phục cho nhân viên cả bằng tiền mặt và hiện vật. Mỗi nhân viên chính thức nhận là 2 triệu đồng/ người/năm, và chi trang phục bằng hiện vật là 100 triệu (có đủ hóa đơn, chứng từ) cho toàn bộ nhân viên.

==> Do mức chi trang phục bằng tiền thấp hơn qui định  và khoản chi bằng hiện vật cũng có đủ hóa đơn, chứng từ nên công tykế toán Gtax sẽ  tính toàn bộ chi phí trang phục này vào chi phí hợp lý và cũng không  tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

Lưu ý: 

Để rõ ràng trong việc tính toán thuế TNDN, doanh ngiệp cần qui định rõ chi phí đồng phục trong  Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của doanh nghiệp; Quy chế thưởng. ngoài ra cũng cần quy định những ai nào bắt buộc phải mặc đồng phục, định mức chi cho từng người/bộ phận, cách thức chi trang phục (tiền hay hiện vật), …

Leave a Reply