Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu

Doanh nghiệp có nghĩa vụ lưu giữ, bảo quản bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trong thời hạn 05 năm...

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa Nhập khẩu

Khi tiến hành Khai và đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, bên cạnh tờ khai hải quan điện tử đã...

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa Xuất khẩu

Khi tiến hành Khai và đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, bên cạnh tờ khai hải quan điện tử đã...

Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đều phải có mục đích sử dụng rõ ràng. Trong trường hợp có sự thay đổi mục đích...

Khai bổ sung hồ sơ hải quan

Khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông...