Đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ giống cây trồng chuyển giao toàn bộ quyền đối với...

Yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Người yêu cầu (đủ điều kiện theo luật định) có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bắt buộc người nắm độc...

Đăng ký chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số...

Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây: 1. Đơn đăng ký bảo hộ giống cây...

Phục hồi hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Cục trưởng Cục Trồng trọt ký thông báo đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ, người yêu...