Tăng vốn bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới không phải là thành viên...

Tăng vốn bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên

Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của các thành viên trong công ty. Quyết định về vấn...

Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên

Thành viên góp vốn của công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Việc...

Mua lại phần vốn góp của thành viên

Thành viên của công ty chỉ có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong trường hợp thành viên đó đã...

Thành lập Ban kiểm soát

Tùy theo nhu cầu quản trị công ty mà Hội đồng thành viên quyết định việc có nên / không nên thành lập Ban...