Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở không đảm bảo...

Trong những trường hợp không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy, cơ sở có thể bị tạm đình chỉ, đình...

Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy

Người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, bảo quản,...

Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng

Phương tiện chữa cháy thông dụng của cơ sở bao gồm: bình chữa cháy; vòi chữa cháy; ống hút chữa cháy, lăng chữa cháy,...

Lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy

Người đứng đầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo...

Báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy,...

Định kỳ vào quý thứ IV hàng năm, cơ sở đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có trách...