Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 08...

Số: 59/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn...

Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019   NGHỊ...

Thông tư 132/2018/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm...

Quyết định 595/QĐ-BHXH NĂM 2017 QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 595/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 14...