Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1904/QĐ-LĐTBXH Hà Nội,...

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN–VPQH hợp nhất năm 2013 Luật Sở hữu trí...

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 18 tháng 12...

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT...

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 95/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ...

Nghị định 54/2019/NĐ-CP, Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH...
error: Content is protected !!