Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP...

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm...

Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN VIỆC THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP, CUNG CẤP,...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2016/TT-BLĐTBXH Hà...

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016   NGHỊ...

Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khoẻ...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm...
tien luong

Nghị định 90/2019/NĐ-CP qui định mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019   NGHỊ...
error: Content is protected !!