Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT...

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 95/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ...

Nghị định 54/2019/NĐ-CP, Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH...

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 08...

Số: 59/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn...