Nghị định 22/2020/NĐ-CP Qui định về thuế môn bài đối với DN vừa và...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ...

Công văn 3353/CT-TTHT kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh...

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3353/CT-TTHT V/v kê khai...

Công văn 3822/TCT-DNL doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho...

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3822/TCT-DNL V/v: doanh thu tính thuế...

Công văn số 5023/TCT-TNCN liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân...

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5023/TCT-TNCN V/v Trả lời kiến nghị của...

Công văn số 1166 /TCT-TNCN hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công...

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1166 /TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế TNCN...
error: Content is protected !!