Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình thực hiện khuyến mại bằng hình thức mang...

Chấm dứt hoặc đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại

Doanh nghiệp không được quyền chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có...

Đăng ký thực hiện khuyến mại

Khi doanh nghiệp áp dụng hình thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kèm theo dự thi các chương trình mang tính may rủi...

Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức sau đây thì phải thông báo với Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện...

Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên

Doanh nghiệp có thể thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh dưới hình thức tổ chức chương trình...