Chứng từ đối với tài sản góp vốn

Khi cá nhân, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì việc góp vốn này phải được thể hiện bằng chứng từ góp vốn....

Đối tượng để định giá tài sản góp vốn

Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng...

Tài sản góp vốn là phương tiện thủy nội địa

Khi doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản là phương tiện thủy nội địa, hai bên phải lập hợp đồng góp vốn, định giá tài...

Tài sản góp vốn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Khi doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản là phương tiện cơ giới đường bộ thì phải thực hiện thông qua các thủ...

Tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản...

Khi góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thì, người góp vốn...