Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi bị...

Căn cứ pháp lý: Thông tư số 41/2011/TT-BYT; Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP; Nghị định 109/2016/NĐ-CP. 1. Điều kiện: cá nhân Việt Nam bị mất...

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu

Căn cứ pháp lý: Thông tư 41/2011/TT-BYT; Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009; Nghị định 87/2011/NĐ-CP; Nghị định 109/2016/NĐ-CP. 1. Đối tượng : Người Việt Nam làm việc tại cơ...

Thủ tục điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi, xét...

Căn cứ pháp lý: Luật Dược 2016; Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Thông tư 277/2016/TT-BTC 1. Điều kiện: Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược áp dụng đối với...

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi, xét...

Căn cứ pháp lý: Luật Dược 2016; Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Thông tư 277/2016/TT-BTC 1. Điều kiện: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược áp dụng đối với trường hợp...

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi, xét hồ...

Căn cứ pháp lý: Luật Dược 2016; Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Thông tư 277/2016/TT-BTC 1. Điều kiện: - Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây...