Thu hồi chứng thư số

Chứng thư số đã được cấp cho doanh nghiệp có thể bị thu hồi khi xảy ra một trong 04 trường hợp dưới đây: 1. Doanh nghiệp có Văn...

Tạm dừng, phục hồi Chứng thư số

Chứng thư số đã được cấp cho doanh nghiệp có thể bị tạm dừng khi xảy ra một trong 04 trường hợp dưới đây: 1. Doanh nghiệp...

Gia hạn Chứng thư số

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số gia hạn chứng thư số ít nhất 30...

Đăng ký cấp Chứng thư số

Khi có nhu cầu mua chữ ký số, doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số đểđược hướng dẫn...

Tạo, phân phối, thay đổi khóa cho thuê bao chứng thư số

Khóa là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật mã. Khóa gồm: Khóa bí mật và khóa công...