Tự làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản được không?

  Khi nghỉ chế độ thai sản thì người lao động nộp hồ sơ cho công ty nơi đang làm việc, công ty phải có...

Sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản?

Theo qui định hiện hành, người tham gia BHXH đủ thời gian sẽ được hưởng chế độ thai sản mà không phân biệt đó...

Có được đóng BHXH tự nguyện một lần?

Theo luật BHXH, có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện thời gian hưởng chế độ hưu trí đối với trường hợp đủ...

Giám đốc là người nước ngoài có phải đóng BHXH?

Công ty tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, giám đốc là người nước ngoài, hàng tháng có trả lương. Vậy...

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN, đóng BHXH?

Hỏi: Phụ cấp xăng xe có tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có  đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)? Kế toán Gtax xin...