Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 08...

Hướng dẫn doanh nghiệp trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Nội dung này được nêu tại Công văn 59/BHXH-TCKT, được ban hành ngày 07/01/2019, về hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc...

Số: 59/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn...

Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019   NGHỊ...

Xóa bỏ sổ khám bệnh giấy từ ngày 1/3/2019

Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ...
error: Content is protected !!