Tự làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản được không?

  Khi nghỉ chế độ thai sản thì người lao động nộp hồ sơ cho công ty nơi đang làm việc, công ty phải có...

Sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản?

Theo qui định hiện hành, người tham gia BHXH đủ thời gian sẽ được hưởng chế độ thai sản mà không phân biệt đó...

Có được ủy quyền ký hợp đồng lao động theo mùa vụ?

Để tiết kiệm thời gian, in ấn cũng như phải ký nhiều Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc các công việc nhất định...

Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ nhãn hiệu

Doanh nghiệp là chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thu hẹp phạm vi bảo hộ của...

Yêu cầu sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Doanh nghiệp là chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi thông...