Kế toán GTax xin chia sẻ đến bạn đọc trình tự thủ tục “Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết” như sau:

Căn cứ quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chánh sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Bước 1:

 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.

Bước 2:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3:

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động.
 • Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Ủy quyền Kế toán GTax nộp. 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ: 

– Sổ bảo hiểm xã hội;

– Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

– Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

– Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông theo quy định; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Lưu ý: Giấy tờ của thân nhân người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng:

Những người sau đây khi chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng:

– Người lao động là công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

– Người lao động là công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Người lao động là công dân Việt Nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.

* Điều kiện đối với người lao động để giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng:

Những người sau đây khi chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:

– Người là công dân Việt Nam và người là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 15 năm trở lên nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

– Người là công dân Việt Nam và người là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

* Điều kiện thân nhân thuộc diện giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng:

Thân nhân của những người trên không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở được hưởng trợ cấp hằng tháng bao gồm:

– Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

– Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

* Điều kiện giải quyết trợ cấp tuất một lần:

– Người lao động là công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chết không thuộc các trường hợp được giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng;

– Người lao động là công dân Việt Nam đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chết;

– Người lao động công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Namthuộc trường hợp được giải quyết trợ cấp hằng tháng nhưng không có thân nhân hưởng tiền trợ cấp hằng tháng theo quy định;

– Thân nhân thuộc diện được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chết mà có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng nhưng không cư trú ở Việt Nam.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Thân nhân của người lao động là công dân Việt Nam, thân nhân người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động.

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng và Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần.

k) Lệ phí: Vui lòng liên hệ BP Bảo hiểm & Tiền lương Kế toán GTax để được hướng dẫn

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

m) Căn cứ pháp lý:

 • Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 2 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra bạn đọc tham khảo thêm 17 thủ tục hành chánh (TTHC) sửa đổi, bổ sung  ban hành Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH bao gồm:

 1. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;
 2. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội;
 3. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động;
 4. Hưởng chế độ ốm đau;
 5. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai;
 6. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con;
 7. Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi;
 8. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con; người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con;
 9. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con;
 10. Hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con;
 11. Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản;
 12. Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ;
 13. Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội;
 14. Hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
 15. Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết;
 16. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết ;
 17. Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội;