Phân biệt các loại bảo hiểm bắt buộc

Kế toán Gtax nhận thấy trong quá trình tư vấn về bảo hiểm – tiền lương cho nhiều doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều khúc mắc, lúng túng khi thực hiện chính sách bảo hiểm bắt buộc. Thông qua nội dung này kế toán Gtax chia sẻ chi tiết để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

1. Bảo hiểm bắt buộc gồm những loại nào?

Theo qui định của Luật bảo hiểm xã hội, có 04 loại bảo hiểm mà doanh nghiệp và người lao động bắt buộc tham gia, chi tiết từng loại và mức đóng hàng tháng theo bảng dưới đây:

Tên loại bảo hiểm & tên quỹ thành phần

Mức đóng (%)
Doanh nghiệp Người lao động Người lao động là công dân nước ngoài
Bảo hiểm Xã hội Quỹ ốm đau và thai sản 3% Không đóng Không đóng
Quỹ hưu trí và tử tuất 14% 8% 8%
Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp  Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0.5% Không đóng Không đóng
Bảo hiểm Y tế Quỹ bảo hiểm y tế 3% 1.5% 1.5%
Bảo hiểm Thất nghiệp  Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% Không bắt buộc

Tổng cộng

21.5% 10.5% 9.5%

Xem chi tiết: Hướng dẫn tính đóng các loại bảo hiểm bắt buộc hàng tháng

2. Ai phải tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc?

Các đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc được mô tả trong bảng dưới đây:

Loại bảo hiểm Người lao động Người lao động là công dân nước ngoài Người quản lý doanh nghiệp
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Đang làm việc cho doanh nghiệp theo hợp đồng lao động (HĐLĐ):

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ  hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Làm việc cho doanh nghiệp theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn.

Trừ các trường hợp:

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

– Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động năm 2012 – nói cách khác, người lao động cao tuổi là công dân nước ngoài thì không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia.

Chỉ những người quản lý nào có hưởng tiền lương của doanh nghiệp (có HĐLĐ với doanh nghiệp)
Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp 

(BHTNLĐBNN)

Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì cũng là đối tượng áp dụng BHTNLĐBNN Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì cũng là đối tượng áp dụng BHTNLĐBNN Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì là đối tượng áp dụng BHTNLĐBNN
Bảo hiểm Y tế (BHYT) Đang làm việc cho doanh nghiệp theo hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Đang làm việc cho doanh nghiệp theo hợp đồng lao động (HĐLĐ):

1. HĐLĐ không xác định thời hạn.

2. HĐLĐ xác định thời hạn.

3. HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì là đối tượng tham gia BHYT
Bảo hiểm Thất nghiệp  (BHTN) Đang làm việc cho doanh nghiệp theo hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Không là đối tượng bắt buộc tham gia Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì là đối tượng tham gia BHTN

Xem chi tiết: Cách xác định đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc

Lưu ý: Trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm khi có người lao động làm việc ở nơi khác và khi có người lao động cao tuổi. Chi tiết được mô tả trong bảng dưới đây:

Loại bảo hiểm Người lao động có làm việc ở nơi khác (HĐLĐ với doanh nghiệp có là HĐLĐ ký kết đầu tiên?) Người lao động cao tuổi có đang hưởng lương hưu hàng tháng?
Không Không
Bảo hiểm Xã hội Tính đóng Không tính đóng Không tính đóng Tính đóng
Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp  Tính đóng Tính đóng Không tính đóng Tính đóng
Bảo hiểm Y tế Tính đóng nếu HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất trong tất cả các HĐLĐ mà người đó đang ký kết Tính đóng nếu HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất trong tất cả các HĐLĐ mà người đó đang ký kết Không tính đóng

 

Tính đóng
Bảo hiểm Thất nghiệp  Tính đóng Không tính đóng Không tính đóng Tính đóng

 

Lưu ý:

1. Việc đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP với các mốc thời điểm như sau:

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động bắt đầu đóng 8% vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

– Từ ngày 01 tháng 12 năm 2018, doanh nghiệp bắt đầu đóng 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản và 0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, doanh nghiệp bắt đầu đóng 14% vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

2. “HĐLĐ ký kết đầu tiên” là HĐLĐ có thời điểm ký kết đầu tiên trong số HĐLĐ mà người lao động đã tham gia ký kết.

3. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu: Nam ≥ 60 tuổi, Nữ ≥ 55 tuổi.

4. Bất kỳ trường hợp nào “Không tính đóng” thì doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với loại bảo hiểm đó.

Leave a Reply