Hỏi: Tôi xin nghỉ việc tại doanh nghiệp, vậy tôi có cần trả lại thẻ BHYT hay không? Trường hợp tôi vẫn giữ thẻ BHYT vậy tôi có thể dùng thẻ này để khám chữa bệnh bình thường?

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

  1. Nghỉ việc, thẻ bảo hiểm y tế có cần trả lại không?

Theo quy định tại Điều 20 Luật bảo hiểm y tế 2008 được bổ sung bởi Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, thẻ BHYT bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

– Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT.

– Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia BHYT.

– Cấp trùng thẻ BHYT.

Như vậy, khi người lao động nghỉ việc mà không tiếp tục tham gia BHYT thì thẻ BHYT sẽ bị thu hồi.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

Điều 47. Quản lý dữ liệu, giá trị sử dụng thẻ BHYT

1. Dữ liệu thẻ BHYT được quản lý tập trung và liên thông với dữ liệu thu. Các cơ sở KCB khi tiếp nhận thẻ BHYT của bệnh nhân đến khám bệnh thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Trên cơ sở kết quả tra cứu, cơ sở KCB BHYT thực hiện:

– Thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp người tham gia BHYT đang đóng BHYT và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

– Không thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp người tham gia đã báo giảm đóng BHYT nhưng tại thời điểm KCB thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng.”

Khi người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp phải kịp thời lập danh sách báo giảm lao động gửi cơ quan BHXH. Thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng đến hết tháng doanh nghiệp báo giảm đóng bảo hiểm.

Nhưng theo quy định nêu trên, khi người lao động đã được báo giảm đóng BHYT mà đi khám chữa bệnh vẫn có thể xuất trình thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng. Có thể hiểu rằng, trường hợp báo giảm lao động tham gia BHYT, cơ quan BHXH không thu hồi thẻ BHYT. Người lao động sử dụng thẻ BHYT đó thì vẫn không được thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Ngoài ra, như thành phố Hồ Chí Minh có Công văn hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Theo đó, tại Công văn 1734/BHXH-QLT quy định:

9. Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT

9.7. Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.

Ví dụ: Người lao động thôi việc 28/07/2017, đơn vị báo giảm vào ngày 01/08/2017 thì đóng BHYT hết tháng 8/2017; không đóng BHXH, BHTN tháng 8/2017.”

Theo hướng dẫn nêu trên, cơ quan BHXH sẽ không thu hồi thẻ BHYT đối với các trường hợp báo giảm nữa. Tức là khi người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp báo giảm lao động tham gia BHYT thì người lao động cũng không bị thu hồi thẻ BHYT.

Để được khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi tham gia 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT, người lao động thôi việc nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác thì có thể đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình.

Nếu người lao động đăng ký gia hạn thẻ trước 10 ngày khi thẻ cũ hết giá trị sử dụng thì thẻ BHYT hộ gia đình có giá trị tiếp theo thẻ cũ, trường hợp thẻ cũ hết hạn không quá 3 tháng mới đăng ký tham gia thì thẻ BHYT hộ gia đình có giá trị từ ngày đóng tiền.

2. Nghỉ việc, thẻ BHYT còn giá trị sử dụng không?

Khi người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp phải kịp thời lập danh sách báo giảm lao động gửi cơ quan BHXH.

Căn cứ  điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

Điều 50. Trách nhiệm của người tham gia, đơn vị, Đại lý thu

2. Trách nhiệm của đơn vị, Đại lý thu

2.1. Đơn vị

a) Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.”

Bên cạnh đó Công văn 1734/BHXH-QLT hướng dẫn về trường hợp báo giảm chậm như sau:

” 9. Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT

9.7. …. Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.”

Ví dụ: NLĐ thôi việc 28/07/2017, doanh nghiệp báo giảm vào ngày 01/08/2017 thì đóng BHYT hết tháng 8/2017.

Theo quy định trên thì khi người lao động nghỉ việc, tức là phát sinh giảm người tham gia BHYT thì doanh nghiệp phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH. Trong trường hợp báo giảm chậm, doanh nghiệp phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng hết tháng đó.

Như vậy, sau khi người lao động nghỉ việc thì thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng đến hết tháng doanh nghiệp báo giảm đóng bảo hiểm cho người lao động và người lao động chỉ được sử dụng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh trong thời gian này.