Nội dung này được nêu tại Công văn 59/BHXH-TCKTđược ban hành ngày 07/01/2019, về hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (kinh phí CSSKBĐ) theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc đối tượng tại Khoản 1, Điều 34 của Nghị định 146 thực hiện trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ như sau:  

– Hằng năm, trước ngày 15/12, lập và gửi bản đề nghị trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ theo Mẫu số 01a/BHYT.

Riêng năm 2019, doanh nghiệp hoàn thành việc lập và gửi mẫu biểu nói trên trước ngày 15/02/2019.

– Nơi nộp hồ sơ: cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHYT.

– Cách thức nộp: qua Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam theo địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn hoặc giao dịch trực tiếp tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC/bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

– Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai, cung cấp cho cơ quan BHXH.

– Trường hợp có thay đổi thông tin trên mẫu ban hành kèm theo Công văn này, doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng VB cho cơ quan BHXH để dừng việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ với doanh nghiệp không đủ điều kiện.