Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không? Đây là băn khoăn của nhiều bạn kế toán. Kế toán Gtax sẽ chia sẻ cùng bạn đọc qua nội dung “Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không”? hoá đơn điện tử có mấy liên?

1. Hoá đơn điện tử có cần ký tên, đóng dấu
Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:
“a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.
 
Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.
Như vậy: Hóa đơn điện tử không cần phải đóng dấu của người bán và chữ ký người mua. 
2. Hoá đơn điện tử có mấy liên?

 

Hóa đơn điện tử không quy định số liên do hóa đơn là bản điện tử chỉ có duy nhất một file dữ liệu.

Hóa đơn điện tử có thể in chuyển đổi ra giấy để phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa.

3. Số dòng tối đa trên hoá đơn điện tử 

Điều 19 của Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

Người bán hàng ghi liên tiếp số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”.

Với hóa đơn điện tử do thiết kế là dạng điện tử nên không quy định số dòng trên một hóa đơn. Theo công văn 820/TCT-DNL hướng dẫn Đối với việc in ra thì được quy định thể hiện như sau: hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị cùng số hóa đơn như trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (Trong đó X là số thự tự của Trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)

Như vậy: Hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng, Nếu số dòng vượt quá 1 trang thì hóa đơn được hiểu là hóa đơn nhiều trang của cùng một hóa đơn điện tử.