Giải thể và Phá sản có giống nhau?

Một doanh nghiệp bị vỡ nợ thì sẽ làm thủ tục phá sản hay thủ tục giải thể Doanh nghiệp? Giải thể và Phá sản về bản chất đều là thủ tục chấm dứt hoạt động của Doanh nghiệp. Tuy nhiên hai khái niệm này lại hoàn toàn khác nhau. Vậy, một Doanh nghiệp khi nào thì thực hiện thủ tục phá sản, khi nào thì thực hiện thủ tục giải thể

Kế toán Gtax gửi đến bạn đọc bài viết về phân biệt giữa giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp để bạn đọc có thể tham khảo và không bị nhầm lẫn giữa hai thủ tục này.

Giải thể Phá sản
Nguyên nhân Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ giải thể trong các trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

– Theo quyết định Đại hội đồng cổ đông

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Căn cứ điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014

 

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

 

Căn cứ điều 3 Luật phá sản 2014

Thủ tục Thực hiện  theo thủ tục hành chính, theo trình tự quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014

Tham khảo công việc: Thủ tục giải thể trong công ty cổ phần

 

Thực hiện theo thủ tục tư pháp. Tòa án có thẩm quyền tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật phá sản 2014
Quyền của Doanh nghiệp sau khi bị phá sản/ giải thể – Luật không hạn chế quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp sau khi thực hiện xong thủ tục giải thể Căn cứ theo điều 130 Luật Phá sản 2014  thì Chủ Doanh nghiệp bị phá sản không được phép thành lập doanh nghiệp trong một thời gian nhất định kể từ ngày tuyên bố phá sản.Trừ trương hợp phá sản do những trường hợp bất khả kháng,ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp.

 

Thẩm quyền Doanh nghiệp tự quyết định

Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định

 

Tòa án nhân dân
Luật điều chỉnh Luật Daonh nghiệp 2014 Luật phá sản 2014

 

Trả lời