Đối tượng để định giá tài sản góp vốn

Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Do đó, đối tượng để định giá tài sản khi góp vốn chính là: những tài sản không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và vàng.

Những đối tượng này phải được người có thẩm quyền định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam khi góp vốn. Cụ thể theo bảng sau:

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập công ty Định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động
Thẩm quyền định giá – Các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí;

– Hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

– Hội đồng quản trị và người góp vốn thỏa thuận định giá;

– Hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì: Giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.
Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì: – Các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

– Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

– Thành viên Hội đồng quản trị cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

– Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Tham khảo các biểu mẫu:

– Quyết định định giá tài sản góp vốn;

– Biên bản định giá tài sản góp vốn.

Leave a Reply