Trang chủ Thành lập Doanh nghiệp Thành lập Hợp Tác Xã

Thành lập Hợp Tác Xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập Hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là...

Ưu và nhược điểm của loại hình Hợp tác xã

Hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã...

Chính sách hỗ trợ về đất đai cho Hợp tác xã

Nhà nước có chính sách hỗ trợ về đất đai như đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp đối với hợp tác xã như...

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập hợp tác xã

Nhà nước có chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập hợp tác xã gồm: 1. Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, sáng lập...

Đăng ký điều lệ Hợp tác xã sửa đổi

1. Khi sửa đổi Điều lệ hợp tác xã phải gửi thông báo sửa đổi Điều lệ hợp tác xã đến cơ quan đã...