Những trường hợp được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam

Để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam lao động nước ngoài cần phải có giấy phép lao động (Work Permit)....

Giấy phép lao động (Work permit)

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên bắt buộc phải có Giấy phép lao động. Theo Điều...

Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tàm...

TheoThông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ - TB và XH, trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động...

Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ - TB và XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định...

Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài

Doanh nghiệp phải gửi báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo...