Báo cáo y tế lao động

 Theo Thông tư 19/2016/TT-BYT, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao...

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động như sau: Tất cả người lao động kể cả...

Công bố tình hình tai nạn lao động

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được...

Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, định kỳ hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) về...

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động, các yếu tố gây chấn thương trong tai nạn lao...
error: Content is protected !!