9 công việc Lao động và Tiền lương, doanh nghiệp cần thực hiện khi...

Ngay khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần nghiêm chỉnh thực hiện các công việc sau đây để bắt đầu quản lý,...

Xây dựng và thông báo định mức lao động

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng định mức lao động để làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức...

Xây dựng và đăng ký nội qui lao động

Hỏi: Doanh nghiệp tôi mới thành lập xong, vậy chúng tôi có cần nộp nội qui lao động khi doanh nghiệp chỉ có 5...

Xây dựng chính sách phụ cấp lương

Hỏi: Hướng dẫn cho tôi cách thức xây dựng chế độ phụ cấp cho người lao động? Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn...
Cách xây dựng hệ thống lương

Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho doanh nghiệp tôi cách thức xây dựng thang bảng lương? Dịch vụ kế toán Gtax xin chia sẻ để...
error: Content is protected !!