Các loại sổ doanh nghiệp cần phải lập

Có rất nhiều sổ sách theo qui định doanh nghiệp cần phải lập, lưu trữ và cung cấp khi có yêu cầu của cơ...

Đăng ký thuế lần đầu

Trước đây việc đăng ký thuế ban đầu phải thực hiện tại cơ quan quản lý thuế  trực tiếp, tuy nhiên hiện nay, doanh...

9 công việc Lao động và Tiền lương, doanh nghiệp cần thực hiện khi...

Ngay khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần nghiêm chỉnh thực hiện các công việc sau đây để bắt đầu quản lý,...

Xây dựng và thông báo định mức lao động

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng định mức lao động để làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức...

Xây dựng và đăng ký nội qui lao động

Hỏi: Doanh nghiệp tôi mới thành lập xong, vậy chúng tôi có cần nộp nội qui lao động khi doanh nghiệp chỉ có 5...