Những khoản bồi thường thiệt hại khi thực hiện hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và người lao động có thể sẽ phát sinh một số trách...

Bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng tài sản của công ty

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng...

Hợp đồng lao động theo mùa vụ

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng - sau đây gọi...

Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động

Thỏa ước lao động tập thể (sau đây gọi tắt là Thỏa ước) là văn bản thoả thuận giữa tập thể người lao động và...

Những lưu ý khi soạn thảo nội quy lao động

Hỏi: Doanh nghiệp khi nào thì cần xây dựng nội qui lao động? Cần lưu ý gì để không vi phạm qui định?  Kế toán...
error: Content is protected !!