Thông báo tổ chức làm thêm giờ

Doanh nghiệp được tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm trong các trường hợp sau đây: - Sản xuất,...

Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại tài sản

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại bằng tiền khi họ có hành vi làm hư hỏng dụng...

Trình tự, thủ tục bồi thường thiệt hại

Việc yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục như là xử lý kỷ luật...
duoi viec

Xử lý kỷ luật lao động

Doanh nghiệp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định...

Sa thải người lao động

Khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, doanh nghiệp chỉ được lựa chọn áp dụng 01 trong các hình thức xử lý kỷ...