Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần sẽ...

Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu

Người lao động nghỉ việc được hưởng lương hưu khi đáp ứng điều kiện về tuổi đời làm việc và số năm đóng bảo...

Hồ sơ giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai...

Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong...

Hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Người lao...

Chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp

Các chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp gồm: - Trợ cấp một lần: chế độ này áp dụng khi người lao động bị suy giảm khả năng...