Các loại sổ doanh nghiệp cần phải lập

Có rất nhiều sổ sách theo qui định doanh nghiệp cần phải lập, lưu trữ và cung cấp khi có yêu cầu của cơ...

Doanh nghiệp có phải báo trước thời gian chấm dứt hợp đồng lao động?

Doanh nghiệp có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ)...

Giấy phép lao động (Work permit)

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên bắt buộc phải có Giấy phép lao động. Theo Điều...

Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tàm...

TheoThông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ - TB và XH, trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động...

Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ - TB và XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định...
error: Content is protected !!