Các trường hợp giảm thuế khác

Doanh nghiệp được giảm thuế trong các trường hợp sau đây: Thứ nhất, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải...

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Ưu đãi về thời gian miến thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm 03 chế độ; cụ thể như sau: 1. Miễn thuế...

Ưu đãi về thuế suất

  Chế độ ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm 02 mức ưu đãi sau đây: - Ưu đãi thuế suất 10%...

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế....

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp phát hiện hồ sơ đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót...