Thanh lý tài sản cố định

Khi tài sản cố định (TSCĐ) bị hư hỏng, lạc hậu về công nghệ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất,...

Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định đi thuê hoặc cho thuê

Doanh nghiệp cần chú ý đến việc quản lý, trích khấu hao TSCĐ đi thuê hoạt động và TSCĐ thuê tài chính để đảm...

Đầu tư nâng cấp, sữa chữa tài sản cố định

Để đảm bảo hoạt động cũng như tăng chất lượng và công suất sản phẩm, doanh nghiệp cần đầu tư nâng cấp, cải tạo...

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) sao cho phù hợp với từng loại tài sản...

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định là gì? Sự khác nhau giữa Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình? Kế...