Các khoản thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập không thường phát sinh tại doanh nghiệp, đây cũng là khoản thu nhập chịu thuế trong...

Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý)

Chi phí hợp lý được trừ là những chi phí cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: chi...

Xác định doanh thu

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao...

Danh mục tỷ lệ % thuế suất trên doanh thu

Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn...

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Hỏi: Có mấy phương pháp tính thuế giá trị gia tăng? Kế toán GTax xin chia sẻ với bạn như sau: Có 02 phương pháp tính thuế...