Kế toán Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc Danh sách các mẫu biểu của Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. 

STT

TÊN MẪU BIỂU

TẢI VỀ

1 Mẫu số: 07 /GTGT

(Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng)

 

  07 /GTGT

 

2 Mẫu số: 25/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế  thu nhập cá nhân)

 

 25/DS-TNCN

 

3 Mẫu số: 02/TNDNTờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp  

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)

  02/TNDN
4 Mẫu số: 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp   03/TNDN

 

5 Mẫu số: 03-5/TNDN Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản   03-5/TNDN

 

6 Mẫu số: 04/TNDN Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

(Dùng cho trường hợp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu)

  04/TNDN

 

7 Mẫu số: 06/TNDNTờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp  

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản)

  06/TNDN

 

8 Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN

(Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương)

  02-1/TĐ-TNDN