Danh sách biểu mẫu báo cáo tài chính Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

Kế toán Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc Danh sách các mẫu biểu báo cáo tài chính của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

PHỤ LỤC SỐ 2: BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài  Chính)

STT

TÊN BIỂU MẪU

TẢI VỀ

1

Mẫu số B01 – DN

Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục

B01 – DN

2

Mẫu số B01/CDHĐ – DNKLT

Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

B01/CDHĐ – DNKLT

3

Mẫu số B02 – DN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

B02 – DN

4

Mẫu số B03 – DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm theo phương pháp trực tiếp

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm theo phương pháp gián tiếp

Tải về

Tải về

5

Mẫu số B09 – DN

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp hoạt động liên tụ

B09 – DN

6

Mẫu số B09/CDHĐ–DNKLT

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

B09/CDHĐ–DNKLT

7

Mẫu số B01a-DN

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)

B01a-DN

8

Mẫu số B02a–DN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)

B02a–DN

9

Mẫu số B03a–DN

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo phương pháp trực tiếp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo phương pháp gián tiếp

Tải về

Tải về

10 Mẫu số B09a – DN

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc

B09a – DN

11 Mẫu số B01b– DN

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)

B01b– DN

12 Mẫu số B02b – DN

Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)

B02b – DN

13 Mẫu số B03b – DN

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)

B03b – DN

14 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc B09a-DN 

Leave a Reply