Cách xây dựng hệ thống thang bảng lương 2018

Căn cứ theo Điều 93 – Luật số 10/2012/QH13 của Bộ luật Lao động được ban hành vào ngày 18/06/2012: “Doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng Lao động thương binh xã hội Quận, huyện theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.”

 

Cách xây dựng hệ thống lương
Doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương để nộp

1. Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống lương theo mẫu thang bảng lương

 

Tải về bảng mẫu hệ thống thang bảng lương
Tải về bảng mẫu hệ thống thang bảng lương

Công văn gửi Phòng Lao động thương binh xã hội:

Được lập theo mẫu có sẵn. Mức lương tối thiểu vùng xin áp dụng không được thấp hơn quy định tại thời điểm lập Thang bảng lương.

Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương: 

Bước này cũng được tiến hành lập theo mẫu có sẵn.

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương: 

Biên bản lập theo mẫu và phải có đầy đủ chữ ký của Giám đốc, Thư ký và đại diện Công đoàn cơ sở. Trong trường hợp đơn vị không có Công đoàn cơ sở thì có ký xác nhận của đại diện cán bộ công nhân viên.

Hệ thống thang bảng lương:

Thang bảng lương sẽ cứ vào đặc thù sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xây dựng chức danh, vị trí công việc và bậc lương phù hợp với doanh nghiệp mình. Số lượng bậc lương phụ thuộc vào lựa chọn xây dựng của đơn vị, thường thì các doanh nghiệp hay xây dựng 10 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc sẽ áp dụng bậc 1, và theo quy chế tăng lương của doanh nghiệp mỗi lần sẽ lên 1 bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc.

Mức lương bậc 1 tại các nhóm yêu cầu thỏa mãn điều kiện:

 • Lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất là 7% mức lương tối thiểu vùng
 • Giữa các nhóm chức danh phải có sự chênh lệch lương tối thiểu 5%

Khoảng cách giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. Và các nhóm vị trí công việc sau cũng xây dựng tương tự, lấy bậc 1 làm gốc, các bậc tiếp theo trong cùng một nhóm vị trí công việc cao hơn ít nhất bằng 5% của bậc trước liền kề. (Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 7 nghị định 49/2013/NĐ-CP).

Nhóm chức danh, vị trí công việc:

Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp các bạn, với những nhóm cùng chung một mức lương, các bạn có thể gộp chung vào một nhóm và hưởng mức lương như nhau. Mức lương tối thiểu áp dụng: Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm lập Thang bảng lương, từ 01/01/2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Lưu ý:

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Xây dựng bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng:

Lập theo mẫu có sẵn. Quy định chi tiết cho mỗi vị trí công việc theo hệ thống thang, bảng lương đã xây dựng.

Khai trình sử dụng lao động:

Trường hợp đơn vị chưa nộp Khai trình sử dụng lao động, thì tại hồ sơ này đơn vị doanh nghiệp nộp bổ sung luôn.
Đơn vị căn cứ thời điểm lập thang bảng lương để áp dụng mẫu:

 • Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động
 • Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm

Quy chế trả lương, thưởng, chế độ đã ngộ:

Doanh nghiệp tự xây dựng theo đặc thù sản xuất kinh doanh, định mức và quy định của công ty.

2. Hồ sơ xây dựng thang bảng lương

Bao gồm:

 1.  Công văn gửi Phòng Lao động thương binh và xã hội
 2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
 3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
 4. Bảng hệ thống thang, bảng lương
 5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng
 6. Khai trình sử dụng lao động lần đầu hoặc định kỳ (nếu chưa nộp trước đó)
 7. Quy chế lương, bảng phụ cấp (xây dựng để phục vụ cho công việc quyết toán thuế TNCN và đóng BHXH)
 8. Văn bản xác nhận không có công đoàn cơ sở do Liên đoàn lao động ký đóng dấu (nếu không có tổ chức Công đoàn cơ sở)

Chú ý: Người lập mẫu biểu phải điền tên và số điện thoại và đi nộp trực tiếp kèm theo Giấy giới thiệu và CMND.

Leave a Reply