Căn cứ vào Quyết định 595/QĐ-BHXH thì truy thu tiền đóng bảo hiểm là việc cơ quan BHXH thu khoản tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

tien luong

A. Các trường hợp bị truy thu bảo hiểm

  1. Truy thu do trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
  2. Truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt HĐLĐ về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ chưa đóng.
  3. Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động.
  4. Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

B. Điều kiện truy thu 

  1. Cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan BHXH thanh tra buộc truy thu.
  2. Đơn vị đề nghị truy thu đối với người lao động
  3. Hồ sơ đúng đủ theo quy định tại Phụ lục 02 – Quyết định 595/QĐ-BHXH.

C. Số tiền truy thu

Số tiền truy thu  =  Tổng Số tiền phải đóng bảo hiểm   +   tiền lãi