Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định là 07 biểu mẫu cần có khi sử dụng hóa đơn điện tử như sau: ( Click download để tải về 07 Biểu mẫu này)


– Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01);

– Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 02);

– Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu số 03);

– Thông báo hủy hóa đơn điện tử (Mẫu số 04);

– Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát (Mẫu số 05);

– Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 06);

– Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 07).