Thủ tục hủy hóa đơn xảy ra trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh, có hoá đơn chưa sử dụng hết phải thực hiện thủ tục huỷ hoá đơn.

 • Để thực hiện thủ tục hủy hóa đơn cần phải lập biên bản huỷ hoá đơn có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp (trường hợp không phải là giám đốc doanh nghiệp thì người ký trên biên bản phải có giấy uỷ quyền có đóng dấu và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp) và đại diện cơ quan thuế.

 • Thủ tục hủy hóa đơn đối với hóa đơn viết sai thì: phải gạch chéo các liên của tờ hóa đơn, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên của hóa đơn. Tuyệt đối không được xé rời khỏi quyển hóa đơn mà phải lưu giữ đầy đủ các liên để thanh toán số hủy bỏ với cơ quan thuế (tờ hóa đơn này được thể hiện trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng ở cột số tổn thất khác).

 • Thủ tục hủy hóa đơn trong trường hợp hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho người mua rồi sau đó mới phát hiện viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hoặc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán, thuế suất…thì: hai bên mua và bán phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai đó, thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sau đó gạch chéo ghi chữ hủy bỏ và lưu trên quyển hóa đơn, đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và ghi ngay trên tờ hóa đơn mới “thay thế tờ hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… ” của tờ hóa đơn hủy bỏ. Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.

  Lưu ý :

     Doanh nghiệp Hủy hóa đơn đúng quy định sẽ không bị phạt, dù số lượng hóa đơn hủy nhiều. Tuy nhiên số lượng hoá đơn huỷ phản ánh, đánh giá được năng lực của kế toán tại Doanh nghiệp, và rất dễ bị cơ quan quản lý nghi ngờ thanh tra.

   

Tham khảo Trình tự thực hiện:

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện huỷ hoá đơn phải lập hồ sơ huỷ hoá đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).
– Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

2. Cách thức thực hiện

– Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;
– Gửi qua hệ thống bưu chính;
– Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Thông báo kết quả hủy hoá đơn theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.

 Lệ phí (nếu có): Không.

 Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

 • Thông báo kết quả hủy hoá đơn theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.
 • Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010
 • Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010
 • Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010

Tham khảo mẫu Thông báo hủy hóa đơn

Mẫu TB03/AC

(Ban hành kèm theo thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

                              Kính gửi:……………………………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp hủy hóa đơn:……………………………………………………………………………………………………..

Hồi  ………… giờ………ngày…………tháng…………năm……..……, (Tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      Ngày ….. tháng …. năm …..

                               Người lập biểu                                                                                                        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                ( Ký, ghi rõ họ tên)                                                                ( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)