Doanh Nghiệp cần chuẩn bị:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và MST doanh nghiệp (Photocopy, đóng dấu sao y bản chính của DN).

 • Giấy giới thiệu cử nhân viên đi đặt in hóa đơn.

 • Bản sao CMND của người đi đặt in đúng với tên của người đứng tên trên giấy giới thiệu.

 • File thiết kế LOGO của Doanh nghiệp.

 • Mẫu Hóa đơn đã được thiết kế sẵn đúng với Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính hoặc là hóa đơn mẫu của Thông tư 153/2010/TT-BTC.

 • Lập hợp đồng đặt in.

 • Các thông tin cần thiết để thiết kế tạo mẫu Hóa đơn như: Số Điện thoại, Fax, Email, Website, Số Tài khoản, Ngân Hàng…

Sau khi đặt in hóa đơn. Doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn gửi đến Chi cục thuế trực tiếp quản lý, hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn gồm:

 • Thông báo phát hành Hóa đơn.

 • Bộ Hóa đơn mẫu (3 liên).

 • Hợp đồng đặt in Hóa đơn.

 • Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng.

 • Biên bản hủy bản kẽm.