ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 505/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 63/TTr-STC ngày 03/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2012 (có biểu tổng hợp kết quả xếp loại chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình; Chủ tịch UBND thị xã Tam Điệp; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Tổng biên tập Báo Ninh Bình; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài chính (để b/c).
– Cục Tài chính doanh nghiệp.
– Website tỉnh Ninh Bình.
– Lưu VT, VP5, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Trị

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh)

STT

Tên doanh nghiệp

Lĩnh vực hoạt động

Xếp loại doanh nghiệp

Xếp loại Chủ tịch và Ban giám đốc

1

Công ty TNHH MTV môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình

Công ích

A

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình

Công ích

A

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Bình

SXKD

A

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4

Công ty TNHH MTV Bình Minh

SXKD

A

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5

Công ty TNHH MTV môi trường đô thị thị xã Tam Điệp

Công ích

A

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6

Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình

SXKD

A

Hoàn thành nhiệm vụ

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh)

Tên DN

Loại hình DN (Cty NN, TNHH Cty CP)

Chỉ tiêu 1 (tr. đồng)

Doanh thu và thu nhập khác

Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu 3

Chỉ tiêu 4

Xếp loại

Chỉ tiêu 5

Xếp loại

Xếp loại

DN năm nay

Xếp loại

DN năm trước

Lợi nhuận (tr. đồng)

Vốn (tr. đồng)

Tỷ suất LN/vốn (%)

Xếp loại

Năm trước

Năm nay

Xếp loại

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Nợ quá hạn (tr. đ)

Hệ số khả năng toán

Xếp loại

DN kinh doanh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình

Công ty TNHH MTV

87 851

101 857

A

8 444

7 040

15 932

19 486

65,7

40,88

A

0

2,31

A

A

 

A

A

Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình

Công ty TNHH MTV

45 050

59 223

A

750

801

96 410

96 574

0

0,82

A

0

2

A

A

 

A

B

Công ty TNHH MTV Bình Minh

Công ty TNHH MTV

7 132

8 580

A

1 464

1 642

4 317

4 411

36,18

37,21

A

0

4

A

A

 

A

A

DN công ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

Công ty TNHH MTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1,6

A

A

A

A

A

Công ty TNHH MTV Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình

Công ty TNHH MTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3,14

A

A

A

A

A

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thị xã Tam Điệp

Công ty TNHH MTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1,34

A

A

A

A

A