Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thì đồng thời cũng được trích ra một tỷ lệ phần trăm từ tổng kinh phí đó để sử dụng.

Vấn đề này được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 21 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/ 2016, cụ thể như sau:

– Công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn;

– Và được sử dụng 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điểm 2.4 Khoản 2 Mục II Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ ngày 06/11/2017 về xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018, theo đó:

Trong năm 2018, kinh phí công đoàn được phân phối cho công đoàn cơ sở được sử dụng 68% tổng số thu và công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 32% tổng số thu.

Như vậy, trong năm 2018, doanh nghiệp sẽ được sử dụng 68% tổng số kinh phí công đoàn để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp (tăng 1% so với năm 2017) với mục đích chăm lo cho người lao động, như:

– Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương;

– Chi quản lý hành chính;

– Chi hoạt động phong trào: tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thăm hỏi, trợ cấp, động viên, khen thưởng, đào tạo cán bộ, tổ chức phong trào thi đua, …

Để biết thêm chi tiết mức đóng các khoản kinh phí công đoàn, đoàn phí cũng như tỷ lệ trích sử dụng các khoản trên của công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có thể tham khảo chi tiết:

 

    Mức đóng Kinh phí Công đoàn và Đoàn phí Công đoàn mới nhất từ 2017

A – Mức đóng Kinh phí Công đoàn và Đoàn phí Công đoàn

  Kinh phí đóng Công đoàn

(Đơn vị sử dụng lao động đóng)

Đoàn phí Công đoàn

(Người lao động đóng)

Đối tượng – Đơn vị sử dụng lao động – Người lao động (là đoàn viên)

Lưu ý: Chủ doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, P.Tổng Giám đốc, Giám đốc, người nước ngoài,…) không kết nạp vào tổ chức Công đoàn

 

Mức đóng

 

 2% Tổng tiền lương đóng BHXH của đơn vị
Lưu ý: Đối với các tổ chức, cơ quan,… không thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải đóng Kinh phí công đoàn.
 

 1% mức tiền lương tham gia BHXH của mỗi NLĐ. Mức tối đa là 10% lương cơ sở.

 Lưu ý:

 1. Đối với đơn vị chưa có Công đoàn cơ sở thì NLĐ không đóng Đoàn phí công đoàn.

 2. Đoàn viên Công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 1 tháng trở lên, trong thời gian hưởng TC không cần đóng đoàn phí;

 Đoàn viên Công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 1 tháng trở trong thời gian đó không đóng ĐPCĐ.

Phương thức đóng  

 – Đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

 – Nộp tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận/huyện nơi Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

 

 

 Đoàn phí do đoàn viên đóng hàng tháng cho Công đoàn cơ sở hoặc thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thỏa thuận.

B- Mức trích nộp

1. Trường hợp Doanh nghiệp có thành lập Công đoàn cơ sở.

a) Kinh phí công đoàn:

– 65% kinh phí công đoàn do doanh nghiệp giữ lại.

– 35% nộp về Công đoàn cấp trên quản lý.

b) Đoàn phí công đoàn:

– 60% đoàn phí công đoàn doanh nghiệp giữ lại.

– 40% nộp về Công đoàn cấp trên quản lý.

2. Trường hợp Doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

a) Kinh phí công đoàn:

– 65% nộp về cho Công đoàn cấp trên giữ hộ để thực hiện việc tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, chăm lo, bảo vệ cho NLĐ.

– 35% nộp về Công đoàn Nhà nước.

=> Thực tế: Nộp toàn bộ 100% kinh phí công đoàn cho Liên đoàn lao động quận/huyện.

b) Đoàn phí công đoàn: Không nộp đoàn phí công đoàn.