STT

DANH MỤC VĂN BẢN

DOWNLOAD TÀI LIỆU

 

KIỂM TOÁN

 

1 Luật Kiểm Toán Độc Lập 2011 Tải về máy 
2 Nghị Định 105 2004 Về Kiểm Toán Độc Lập Tải về máy 
3 Nghị Định 133 2005 Sửa Đổi Bổ Sung Nghị Định 105 Tải về máy 
4 Nghị Định 30 2009 Sửa Đổi Bổ Sung Nghị Định 105 Tải về máy 
5 Nghị Định 16 2011 Sửa Đổi Bổ Sung Nghị Định 105 Tải về máy 
6 Mục Tiêu Và Nguyên Tắc Cơ Bản Chi Phối Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tải về máy 
7 Hợp Đồng Kiểm Toán Tải về máy 
8 Kiểm Soát Chất Lượng Hoạt Động Kiểm Toán Tải về máy 
9 Hồ Sơ Kiểm Toán Tải về máy 
10 Lập Kế Hoạch Kiểm Toán Tải về máy